PVM įstatymo komentaro papildymas, skirtas sveikatos priežiūros paslaugoms

VMI informavo apie papildytą PVM įstatymo 20 str., nustatančio su sveikatos priežiūra susijusių prekių ir paslaugų PVM apmokestinimo / neapmokestinimo taisykles, 1 d. 4 p. apibendrintą paaiškinimą (komentarą). Komentaras papildytas paaiškinimais, jog asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos PVM neapmokestinamos, jeigu jas teikia asmenys, atitinkamų teisės aktų nustatyta tvarka įgiję teisę teikti šias paslaugas. ES Teisingumo Teismas byloje Nr. C-401/05, kurioje buvo nagrinėtas klausimas, ar dantų protezai, kuriuos tiekia tarpininkas, neturintis dantisto ar dantų techniko statuso, yra neapmokestinami PVM, pažymėjo, kad Šeštosios direktyvos 13 str. A skirsnyje numatyti atleidimo nuo PVM atvejai (tarp jų ir sveikatos priežiūros paslaugos bei dantų protezai, kuriuos tiekia dantų gydytojai ir dantų technikai) apibrėžti atsižvelgiant ne tik į perleidžiamojo daikto pobūdį, bet ir tiekėjo kvalifikaciją. Remiantis šia praktika, neatsiskleidusių tarpininkų, neturinčių teisės teikti sveikatos priežiūros paslaugas, „perparduodamos“ iš trečiųjų asmenų įsigytos sveikatos priežiūros paslaugos turi būti apmokestinamos PVM, taikant standartinį PVM tarifą. Šis paaiškinimas iliustruojamas nauju pavyzdžiu: bendrovė, PVM mokėtoja, neturi licencijos teikti sveikatos priežiūros paslaugas. Ši bendrovė yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį su akredituota kraujo tyrimų laboratorija ir su akredituota klinika: klinika paima kraujo tyrimus iš savo pacientų, juos perduoda bendrovei, o ši tuos tyrimus perduoda akredituotoms kraujo tyrimų laboratorijoms. Kraujo tyrimų paslaugos, kurių tikslas – diagnozuoti ligas, PVM tikslais laikomos sveikatos priežiūros paslaugomis. Taigi:

  • kai kraujo tyrimų paslaugas teikia akredituota kraujo tyrimų laboratorija, šios paslaugos PVM neapmokestinamos;
  • kai bendrovė, neturinti teisės teikti sveikatos priežiūros paslaugų, bet veikdama kaip neatsiskleidusi tarpininkė, kraujo tyrimų paslaugas savo vardu perparduoda klinikoms, tai šios paslaugos apmokestinamos PVM taikant standartinį PVM tarifą;
  • kai kraujo tyrimų paslaugas akredituota klinika savo vardu suteikia pacientams, šios paslaugos PVM neapmokestinamos.

Plačiau COUNT LINE seminare