Šalpos pensijų ir tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų pakeitimo apžvalga

2017 m. kovo 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 29 d. nutarimo Nr. 346 „Dėl valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ ir šį dokumentą išdėstė nauja redakcija. Aptariamo teisės akto pakeitimo tikslas – suderinti šalpos išmokų ir tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo nuostatas su nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojusiais naujais įstatymais – Šalpos pensijų įstatymu ir Tikslinių kompensacijų įstatymu (įvertinant pakeitimus nuo 2017 m. balandžio 1 d.).

Nauja aptariamų nuostatų redakcija įsigaliojo šių metų kovo 4 d. Šiuo nutarimu nuo kovo 4 d. bus reguliuojami ne tik šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo teisiniai santykiai, tačiau kartu šis teisės aktas reguliuos ir tikslinių kompensacijų skyrimą ir mokėjimą. Neįgalumo, netekto darbingumo ir senatvės atvejais mokamų šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo tvarką reglamentavę nuostatai neatitiko pasikeitusių įstatymų ir teisės aktų rengimo reikalavimų. Aptariami nuostatai buvo išdėstyti nauja redakcija, nes buvo pakeista daugiau kaip pusė visų punktų: naujame teisės akte nebeliko reikalavimo asmenims pateikti gimimo, mirties įrašų įregistravimo popierinius liudijimus, kadangi tokia informacija yra prieinama valstybės registruose ar informacinėse sistemose. Taip pat vietoj dokumentų, kuriuos privalo pateikti asmuo kreipdamasis dėl išmokos ar kompensacijos skyrimo, nurodomi dokumentai, kuriais remiantis priimamas sprendimas dėl atitinkamos išmokos skyrimo, nustatant, kuriuos iš dokumentų privalo pateikti pats asmuo, o kuriuos gauna pati savivaldybės administracija. Naujajame teisės akte atsisakoma nebeaktualių nuostatų dėl šalpos išmokų mokėjimo jų gavėjams nuo 16 iki 18 metų, iki 2004 m. balandžio 1 d. pripažintiems I, II ar III grupės invalidais, dėl tikslinio priedo skyrimo. Taip pat, be kitų pakeitimų, atsisakyta įstatymo nuostatas dubliuojančių ar jas praplečiančių nuostatų, pakeičiamas skyrių išdėstymas (vietoj 9 skyrių – 4 skyriai).