Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus apskaičiavimas

Ūkio ministras 2015 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 4-154 pakeitė ankstesnį 2008 m. kovo 31 d. įsakymą Nr. 4-126 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Šis įsakymas ir juo patvirtintas Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašas buvo išdėstyti nauja redakcija, siekiant nuostatas, susijusias su darbuotojų, dirbančių ne visą darbo dieną skaičiavimu, suvienodinti su Europos Komisijos rekomendacijos dėl mikroįmonių, mažų ir vidutinių įmonių sampratos 2003/361/EB nuostatomis. Iki šiol, skaičiuojant vidutinį metinį sąrašinį darbuotojų skaičių, sumuojami visi smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto darbuotojai, nepriklausomai nuo jų dirbto laiko. Pakeitimais nuspręsta darbuotoją, dirbusį visą darbo dieną, laikyti vienetu, o ne visą darbo dieną dirbusius darbuotojus vertinti kaip vieneto dalis. Taip pat įtvirtinta, kad individualios įmonės savininkas (arba individualios įmonės savininko paskirtas individualios įmonės vadovas, kai su juo sudaroma civilinė sutartis), mažosios bendrijos vadovas (arba mažosios bendrijos atstovas), tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai (fiziniai asmenys) ir verslininkas prilyginami vienam darbuotojui.

Aprašas papildytas punktu dėl skaičių apvalinimo, įtvirtinant, jog skaičių apvalinimas atliekamas pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles: jeigu po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, skaitmuo yra 5 arba didesnis negu 5, prie paskutinio skaitmens yra pridedamas vienetas, jeigu skaitmuo po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, yra mažesnis negu 5, paskutinis skaitmuo lieka nepakitęs.

Atsisakyta ir perteklinių nuostatų, susijusių su sąvokos „darbuotojas“ apibrėžimu. Naujasis aprašas darbuotoją apibrėžia taip: tai fizinis asmuo, turintis darbinį teisnumą ir veiksnumą ir dirbantis pagal darbo sutartį už atlyginimą, individualios įmonės savininkas (arba individualios įmonės savininko paskirtas individualios įmonės vadovas, kai su juo sudaroma civilinė sutartis), mažosios bendrijos vadovas (arba mažosios bendrijos atstovas), tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai (fiziniai asmenys) ir verslininkai. Į darbuotojų skaičių neįskaitoma: moterys, kurioms suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos; asmenys, kuriems suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis 3 m.

Pakeitimai įsigaliojo nuo 2015 m. balandžio 1 d.