,,Sodros“ duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus tikslinimo taisyklių pakeitimai

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktorius 2016 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-213 pakeitė Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisykles, patvirtintas ankstesniu 2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243. Pakeitimais patikslinta taisyklių reguliavimo sritis – taisyklės nustato duomenų apie apdraustųjų asmenų (išskyrus savarankiškai dirbančius asmenis) valstybinio socialinio draudimo (VSD) laikotarpius, draudžiamąsias pajamas, VSD įmokas, informacijos, reikalingos ligos ir motinystės pašalpų skyrimui, ir duomenų apie draudėjo reorganizavimą pateikimo ,,Sodrai“, socialinio draudimo pranešimų ir elektroninio prašymo dėl apdraustųjų VSD duomenų tikslinimo (SD pranešimai), pildymo bei pateiktų duomenų apie apdraustuosius asmenis įrašymo į Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenų bazę ir jų tikslinimo tvarką.

Papildyta, kada apdraustojo asmens duomenys apie Registro duomenų bazėje kaupiamus draudimo laikotarpius, draudžiamąsias pajamas ir įmokas gali būti tikslinami, t. y. ,,Sodros“ teritorinio skyriaus iniciatyva, nustačius, kad apdraustojo asmens duomenys Registre yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs.

Naujame IX skyriuje nustatyta galimybė „Sodros“ teritoriniam skyriui Registro duomenų bazėje įrašyti apdraustojo VSD pabaigą: Registre gali būti įrašoma apdraustojo asmens VSD pabaigos data, kai nustatomos visos šios sąlygos:

– Registre nėra duomenų apie apdraustojo asmens socialinio draudimo laikotarpius už ne trumpesnį kaip 3 mėn. laikotarpį;

– Registre nėra duomenų apie apdraustojo asmens VSD pabaigą;

– apdraustojo asmens draudėjui ne kartą teiktas reikalavimas dėl SD pranešimų pateikimo;

– apdraustasis asmuo informuotas dėl draudėjo neteikiamų duomenų apie jo draudžiamąsias pajamas ir VSD įmokas, tačiau per 30 d. nuo informacijos iš „Sodros“ gavimo nesikreipė į Valstybinę darbo inspekciją dėl darbo santykių pasibaigimo.

Apdraustojo asmens VSD laikotarpio pabaiga įrašoma pagal Registre turimus duomenis, laikantis šių taisyklių: kaip VSD pabaigos data nurodoma kita diena, einanti po laikotarpio, už kurį Registre buvo nurodytos apdraustojo asmens draudžiamosios pajamos; jeigu Registre iš viso nėra duomenų apie apdraustojo asmens draudžiamąsias pajamas ir VSD įmokas, kaip VSD pabaigos data įrašoma VSD pradžios diena. Apie priimtą sprendimą apdraustasis asmuo informuojamas (siunčiama sprendimo kopija / nuorašas) elektroninių ryšių priemonėmis – per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą (E. siuntų pristatymo sistema) ar kitas asmens pasirinktas informavimo priemones. Jeigu apdraustasis asmuo neturi E. siuntų pristatymo sistemos elektroninio pristatymo dėžutės ir nėra pasirinkęs kitų jo informavimo Fondo administravimo įstaigų iniciatyva elektroninio ryšio priemonių arba jomis nėra galimybės pateikti sprendimo kopiją / nuorašą, sprendimo kopija / nuorašas apdraustajam asmeniui išsiunčiamas Gyventojų registre nurodytos jo gyvenamosios vietos adresu.

Taisyklės papildytos nauju XII1 skyriumi, skirtu SD pranešimų duomenų įrašymui į Registro duomenų bazę, taip pat tikslinimo reguliavimui. Jame įtvirtinta, kad SD pranešimuose draudėjo pateikti duomenys tvarkomi (tikrinami, analizuojami) automatiniu būdu. SD pranešimais, kuriuose galimai yra neteisingų ar nepagrįstų duomenų, pateikti duomenys į Registrą neįrašomi, kol bus atliktas pateiktų duomenų teisingumo ir pagrįstumo patikrinimas. Ši procedūra turi būti atlikta per 20 d. d. nuo jos pradžios, o jei patikrinimui atlikti reikalingi papildomi dokumentai ar duomenys iš draudėjo – per 20 d. d. nuo visų duomenų pateikimo dienos. Apie papildomą pateiktų SD pranešimų duomenų tikrinimą draudėjas informuojamas EDAS priemonėmis. „Sodros“ darbuotojai gali pareikalauti iš draudėjo ir (arba) apdraustojo pateikti SD pranešimuose nurodytų duomenų teisingumą ir pagrįstumą įrodančius dokumentus ir (arba) jų kopijas. Draudėjui nepateikus prašomų dokumentų arba iš pateiktų dokumentų nustačius, kad SD pranešime pateikti klaidingi ar nepagrįsti duomenys, SD pranešimo duomenys į Registrą neįrašomi.

Taisyklėse papildytas ir kitais atvejais atliekamo duomenų tikslinimo reguliavimas, kuomet duomenys Registro duomenų bazėje tikslinami pagal „Sodros“ teritorinio skyriaus direktoriaus (jo pavaduotojo) priimtą sprendimą dėl duomenų tikslinimo.

Panaikintos SAM pranešimo pildymo išimtys apie karių savanorių draudimą, t. y. išimtys, leidusios draudėjams apie apdraustuosius – karius savanorius, kurie dalyvauja pratybose, mokymuose ar vykdo tarnybos užduotis, SAM pranešimo SAM3SDP priede pateikti mėnesio VSD duomenis, nenurodant tikslių mėnesio laikotarpių / dienų. Šios nuostatos panaikintos siekiant operatyvaus ir teisingo pareigūnų bei karių valstybinės pensijos priedo už tarnybą ir išankstinės pensijos mokėjimo. Panaikinus taisyklėse buvusią išimtį, tokiems asmenims sumažinta administracinė našta ir jiems nebereikės kreiptis į draudėją pažymos, o atitinkamos išmokos bus skiriamos operatyviau pagal tikslius draudėjo pateiktus socialinio draudimo laikotarpius.

Visi šie pakeitimai įsigalios nuo 2016-07-01.

Taip pat patikslinti „Sodros“ aptarnaujamų draudėjų pranešimų teikimo būdai, vietoj siuntimo elektroniniu paštu minint siuntimą teisės aktų leidžiamu elektroniniu būdu, ir atlikti kiti techninio pobūdžio patikslinimai, kurie galioja nuo 2016-05-07.