Suteiktos paramos priskyrimas ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams

Vienetams, turintiems teisę teikti tik paramą, leidžiama iš pajamų du kartus atskaityti paramai skirtas išmokas, bet ne didesnes kaip 40 proc. mokesčio mokėtojo pajamų, apskaičiuotų iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus. Iš pajamų taip pat gali būti atskaitoma ir turto ar paslaugų (jeigu jie suteikti kaip parama) vertė.

Paramai skirtos lėšos, didesnės kaip 40 proc. apmokestinamojo pelno, ir išmokos grynaisiais pinigais, viršijančios 250 MGL dydžio sumą vienam paramos gavėjui per mokestinį laikotarpį, iš pajamų neatskaitomos.