Taisyklės

NAUDOJIMOSI DUOMENŲ BAZE „IŠMANUSIS BUHALTERIO ASISTENTAS“, ESANČIA INTERNETINIAME PUSLAPYJE IBA.COUNTLINE.LT, TAISYKLĖS

1. Šios taisyklės nustato naudojimosi iba.countline.lt interneto svetaine ir su ja susijusiomis paslaugomis tvarką ir būdus (toliau – Taisyklės).
2. Vartotojas, naudodamasis iba.countline.lt interneto svetaine ir su ja susijusiomis paslaugomis, įsipareigoja laikytis Taisyklėse nustatytų reikalavimų.
3. Interneto svetainės iba.countline.lt (toliau – IBA) administratorius (toliau – svetainės administratorius) turi teisę vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti Taisykles. Taisyklių pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja juos paskelbus IBA svetainėje ir (ar) informavus apie tai registruotus vartotojus. Jeigu Vartotojas po Taisyklių pakeitimų ir (ar) papildymų paskelbimo toliau ne mažiau nei tris dienas naudojasi IBA ir (ar) susijusiomis paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais ir (ar) papildymais. Jeigu Vartotojas nesutinka su pakeistomis ir (ar) papildytomis Taisyklėmis, jis privalo nedelsiant nustoti naudotis IBA svetaine, panaikinti savo registraciją ir apie tai pranešti IBA svetainės administratoriui svetainėje nurodytais kontaktais.
4. Svetainės administratorius suteikia Vartotojui teisę 3 dienas nemokamai naudotis IBA, kad Vartotojas įsitikintų, kad paslauga atitinka Vartotojo poreikius. Jeigu Vartotojas po trijų dienų nusprendžia, kad IBA paslauga jam netinka, jis privalo atsisakyti IBA paslaugos svetainės administratoriaus nurodyta tvarka. Jeigu Vartotojas po trijų dienų neatsisako IBA paslaugos, tolesnis naudojimasis IBA yra apmokestinamas pagal tuo metu galiojančią IBA prenumeratos kainą. Vartotojui užsiregistravus nemokamai tris dienas naudotis IBA, laikoma, kad vartotojas sutiko gauti visą informaciją apie UAB „Mokesčių srautas“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones elektroniniu paštu.
5. Svetainės administratorius pasilieka teisę iš anksto nepranešęs Vartotojui keisti paslaugas ar atskiras jų dalis, visą ir bet kokį jų turinį, funkcijas, bet kokią informaciją, įskaitant tokią, kurią pateikia Vartotojas.
6. Naudodamasis IBA ir susijusiomis paslaugomis bei teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas informaciją Vartotojas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia svetainės administratoriui šias išimtines teises:
6.1. teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamą ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti Vartotojo pateiktą informaciją bet kokia forma ar kalba, išskyrus Vartotojo asmens duomenis;
6.2. teisę kurti išvestinius kūrinius iš Vartotojo pateiktos informacijos;
6.3. bet kokiu būdu ir forma neatlygintinai naudotis pateikta informacija.
7. Vartotojas sutinka, jog svetainės administratorius tvarkytų Vartotojo pateiktus asmens duomenis tiek, kiek būtina svetainės funkcionalumui užtikrinti.
8. Svetainės administratorius turi teisę bet kada vienašališkai apmokestinti dalį ar visą interneto svetainės informaciją, pakeisti užmokesčio už bet kurias mokamas paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką, apie tokius pakeitimus iš anksto informuodamas IBA vartotojus ir suteikdamas jiems galimybę pasirinkti, kuriomis paslaugomis toliau naudotis.
9. IBA esantis turinys yra informacinio pobūdžio, nėra ir negali būti laikomas specialisto konsultacija ar rekomendacija. Vartotojas supranta ir sutinka su tuo, jog svetainės administratorius nebus atsakingas už bet kokias pasekmes, nuostolius ar žalą, kilusius Vartotojui ar kitiems tretiesiems asmenims dėl IBA pateiktos informacijos taikymo vykdant mokestines prievoles ar priimant sprendimus dėl mokestinių prievolių vykdymo.
10. Vartotojas supranta ir sutinka, kad svetainės administratorius niekada ir dėl jokių priežasčių negali būti laikomas atsakingu už bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą, susijusį su Vartotojo naudojimusi IBA ar susijusiomis paslaugomis. Vartotojas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Vartotojui naudojantis IBA ir susijusiomis paslaugomis.
11. Visos svetainės administratoriaus teisės į IBA prekinį ženklą, svetainės interneto adresą ir interneto svetainėje esančią informaciją yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.