Taksometro registravimo VMI ir jo dokumentų pildymo taisyklių pakeitimai

VMI viršininkas 2016 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. VA-16 pakeitė Taksometro registravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir jo dokumentų pildymo taisykles, patvirtintas ankstesniu 2012 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. VA-20. Taisyklės nustato taksometrų, kuriuos naudoja vežėjai, vežantys keleivius lengvaisiais automobiliais taksi, registravimo ir Taksometro kasos operacijų žurnalo pildymo tvarką. Taisyklių privalo laikytis keleivių vežimo taksi veiklą vykdantys ūkio subjektai, taksi vairuotojai, taip pat apskrities VMI (AVMI) darbuotojai.

Pakeitimais patikslintos nuorodos į kitus teisės aktus (pvz., Metrologijos įstatymą).

Taisyklės nustato, kad taksometras registruojamas AVMI pagal vežėjo buveinės / veiklos vykdymo adresą. Dėl taksometrų registravimo galima kreiptis į bet kurią AVMI. Pakeitimais patikslinta, kad gali būti registruojami tik metrologiškai patikrinti taksometrai, kurie turi teisinį metrologinį patvirtinimą ir kurie atitinka Metrologijos įstatyme, Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklėse, patvirtintose ūkio ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 4-761, ir Matavimo priemonių techniniame reglamente, patvirtintame Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2006 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-31 „Dėl Matavimo priemonių techninio reglamento patvirtinimo“, nurodytus reikalavimus (patikslintos nuorodos, minint aktualius teisės aktus).

Taksometrą AVMI įregistruoti, perregistruoti, išregistruoti gali vežėjas ar jo įgaliotas asmuo. Už taksometro įregistravimą, perregistravimą, išregistravimą atsako vežėjas. Patikslinta, ką turi pateikti vežėjas, įregistruodamas taksometrą AVMI, – be kitų dokumentų, ir galiojantį taksometro metrologinę patikrą patvirtinantį patikros sertifikatą (anksčiau buvo minimas taksometro metrologinę patikrą patvirtinantis Valstybinės metrologijos tarnybos išduotas patikros liudijimas).

Pakeitimai galioja nuo 2016-02-13.