Teisingumas teisinėje Lietuvos valstybėje: nekilnojamojo turto mokesčio pavyzdys

VMI, gavusi paaiškinimus iš Finansų ministerijos ir Teisingumo ministerijos dėl Lietuvos Konstitucinio Teismo 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimo, kuriuo pripažinta antikonstitucine Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo (NTMĮ) nuostata, nustačiusi, jog šeimos narių nekilnojamasis turtas (NT) apmokestinamas visas kartu, taikant tokią pačią neapmokestinamąją vertę (šiuo metu – 220 000 eurų), kaip ir vieno fizinio asmens, raštu Nr. RM-2349 pateikė paaiškinimą su pavyzdžiais apie NTMĮ nuostatų taikymą už praeities laikotarpius, t. y. 2012–2014 m.

– Konstitucinio Teismo įstatyme yra nustatyta, jog teisės akto pripažinimo prieštaraujančiu Konstitucijai teisinis reglamentavimas neapima tokių teisinių situacijų, kai sprendimai, nors ir pagrįsti teisės aktais, vėliau pripažintais prieštaraujančiais Konstitucijai, Konstitucinio Teismo nutarimo įsigaliojimo dieną yra įvykdyti. Todėl už ankstesnius mokestinius laikotarpius (2012–2014 m.), kada galiojo pripažintos prieštaraujančiomis Konstitucijai NTMĮ nuostatos, sumokėtas nekilnojamojo turto mokestis (NTM) neturi būti perskaičiuojamas ir grąžinamas.

– Konstituciniam Teismui nustačius, jog įstatymas (jo dalis) prieštarauja Konstitucijai, toks įstatymas (jo dalis) jokiomis aplinkybėmis nebegali būti taikomas. Todėl už 2012–2014 m. mokestinį laikotarpį nesumokėtas ir nedeklaruotas arba deklaruotas, bet nesumokėtas NTM neturi būti išieškomas, o pradėtas išieškojimas turi būti stabdomas, jei mokestinės prievolės buvo suformuotos, remiantis antikonstitucinėmis NTMĮ nuostatomis. Taigi NTM už visą 2012–2014 m. mokestinį laikotarpį turi būti apskaičiuojamas taikant individualią 1 mln. Lt neapmokestinamąją vertę kiekvienam fiziniam asmeniui, nuosavybės teise turinčiam (įgyjančiam) atitinkamų paskirčių NT. Individuali vertė turi būti taikoma ir sutuoktiniams, valdantiems turtą bendrąja jungtine nuosavybės teise. VMI pateikė šią nuostatą iliustruojančių pavyzdžių:

  • Sutuoktiniai visus 2012 m. bendrosios jungtinės nuosavybės teise valdė gyvenamosios paskirties NT, kurio bendra mokestinė vertė buvo 1,6 mln. Lt. Vienas iš sutuoktinių iki 2012 m. gruodžio 15 d. deklaravo minėtą turtą, pateikdamas šeimos NTM deklaraciją KIT715, tačiau NTM nesumokėjo. Įsigaliojus Konstitucinio Teismo nutarimui, sutuoktinis, iki 2012 m. gruodžio 15 d. pateikęs šeimos NTM deklaraciją KIT715, turi pateikti patikslintą savo NTM deklaraciją KIT715 už 2012 m. ir deklaruoti 0,8 mln. Lt NT mokestinę vertę (1,6 mln. Lt / 2 = 0,8 mln. Lt). Sutuoktinė pateikti savo NTM deklaracijos KIT715 už 2012 m. mokestinį laikotarpį neturi, nes jai priklausančio NT mokestinės vertės dalis neviršija 1 mln. Lt. Šiuo atveju NTM už 2012 m. mokestinį laikotarpį apskaičiuoti ir sumokėti kiekvienam iš sutuoktinių nėra prievolės, nes kiekvieno iš sutuoktinių valdomo NT mokestinės vertės dalis neviršija 1 mln. Lt.
  • Sutuoktiniai 2013 m. bendrosios jungtinės nuosavybės teise valdė gyvenamosios paskirties NT, kurio bendra mokestinė vertė buvo 3 mln. Lt. Vienas iš sutuoktinių iki 2013 m. gruodžio 15 d. deklaravo minėtą turtą, pateikdamas šeimos NTM deklaraciją KIT715, kurioje nurodė, jog NTM turi sumokėti nuo 2 mln. Lt NT mokestinės vertės (3 mln. Lt – 1 mln. Lt = 2 mln. Lt), tačiau NTM nesumokėjo. Todėl kiekvienas iš minėtų sutuoktinių atskirai turi pateikti savo NTM deklaraciją KIT715 už 2013 m. ir NTM apskaičiuoti bei sumokėti nuo 0,5 mln. Lt NT mokestinės vertės ((3 mln. Lt / 2) – 1 mln. Lt = 0,5 mln. Lt).
  • 2014 m. sutuoktiniui asmeninės nuosavybės teise priklausė gyvenamosios paskirties NT, kurio mokestinė vertė buvo 1,3 mln. Lt, o jo sutuoktinei asmeninės nuosavybės teise priklausė sodų paskirties NT, kurio mokestinė vertė 0,3 mln. Lt. Sutuoktinis iki 2014 m. gruodžio 15 d. pateikė šeimos NTM deklaraciją KIT715, kurioje deklaravo savo ir sutuoktinės asmeninės nuosavybės teise valdomus NT objektus bei nurodė, jog NTM turi sumokėti nuo 0,6 mln. Lt NT mokestinės vertės ((1,3 mln. Lt + 0,3 mln. Lt) – 1 mln. Lt = 0,6 mln. Lt), tačiau NTM nesumokėjo. Todėl tik sutuoktinis turi apskaičiuoti ir deklaruoti NTM nuo savo asmeninės nuosavybės teise valdomo NT dalies, viršijančios 1 mln. Lt. Šiuo atveju minėtas sutuoktinis turi pateikti patikslintą savo NTM deklaraciją KIT715 už 2014 m. ir NTM apskaičiuoti bei sumokėti nuo 0,3 mln. Lt NT mokestinės vertės (1,3 mln. Lt – 1 mln. Lt = 0,3 mln. Lt).
  • Sutuoktiniai 2013 m. bendrąja jungtine nuosavybės teise valdė gyvenamosios paskirties NT – namą, kurio mokestinė vertė buvo 1,3 mln. Lt. Sutuoktiniai, vadovaudamiesi tuo metu galiojančiu NTMĮ, apskaičiavimo, deklaravo ir sumokėjo NTM 2013 m. gruodžio 1 d. 2015 m. lapkričio 15 d. sutuoktinis pateikė patikslintą NTM deklaraciją KIT715 už 2013 m. ir nurodė, jog jam nuosavybės teise priklausančio NT mokestinės vertės dalis yra 650 000 Lt (1,3 mln. Lt / 2 = 650 000 Lt), t. y. neviršija 1 mln. Lt. VMI pažymi, kad neturi būti vykdomi sprendimai, pagrįsti teisės aktais, kurie pripažinti prieštaraujančiais Konstitucijai ar įstatymams, jeigu tokie sprendimai nebuvo įvykdyti iki atitinkamo Konstitucinio Teismo nutarimo įsigaliojimo. Atsižvelgiant į tai, sutuoktiniams, apskaičiavusiems ir sumokėjusiems NTM (įvykdžiusiems prievolę) už 2013 m., NTM nebus sugrąžintas. Todėl minėtas sutuoktinis turi pateikti patikslintą NTM deklaraciją KIT715 už 2013 m. ir nurodyti duomenis, kurie buvo pateikti pirminėje, 2013 m. gruodžio 1 d. pateiktoje, NTM deklaracijoje KIT715.

Šie pavyzdžiai rodo, jog jeigu mokesčių mokėtojai tinkamai ir laiku vykdė savo mokestines prievoles, kilusias pagal tuo metu galiojusius mokesčių įstatymus, jie atsiduria blogesnėje padėtyje, lyginant su mokėtojais, kurie savo prievolių laiku buvo neįvykdę. Ar šis VMI išaiškinimas nesiunčia mokesčių mokėtojams žinutės, jog verta palaukti prieš vykdant mokesčių įstatymų nustatytas prievoles, nes galbūt teismai pripažins šias prievoles antikonstitucinėmis ir laiku prievolių neįvykdę asmenys išloš, o laiku prievoles įvykdžiusieji jau nebegalės atsiimti to, ką sumokėjo pagal antikonstitucinius įstatymus, vien dėl to, kad tai padarė anksčiau – vedami noro veikti sąžiningai?