Ūkio ministro įsakymo, nustačiusio asmenų, siekiančių teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo administravimo paslaugas, profesinės kvalifikacijos pripažinimo tvarką, naikinimas

Ūkio ministras 2016 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 4-379 netekusiu galios pripažino ankstesnį savo 2014 m. liepos 7 d. įsakymą Nr. 4-464 „Dėl asmenų, siekiančių teikti įmonių bankroto ir įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas laikinai (vienkartinai) ar įsisteigus Lietuvos Respublikoje, profesinės kvalifikacijos pripažinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais. Šiuo įsakymu patvirtintos dvejos taisyklės:

Asmenų, siekiančių teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas laikinai (vienkartinai) ar įsisteigus Lietuvos Respublikoje, bankroto administratoriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo taisyklės;

Asmenų, siekiančių teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas laikinai (vienkartinai) ar įsisteigus Lietuvos Respublikoje, restruktūrizavimo administratoriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo taisyklės.

Jos reglamentavo ES valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos piliečių ir kitų fizinių asmenų, kurie naudojasi ES teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, bankroto / restruktūrizavimo administratoriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint teikti įmonių bankroto / restruktūrizavimo administravimo paslaugas laikinai (vienkartinai) ar įsisteigus Lietuvoje tvarką: bankroto administratoriaus profesinės kvalifikacijos vertinimą, bankroto / restruktūrizavimo administratoriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūras ir profesinio tinkamumo testą.

Reikalavimus asmenims, siekiantiems teikti įmonių bankroto / restruktūrizavimo administravimo paslaugas laikinai (vienkartinai) ar įsisteigus Lietuvoje, nustato Įmonių bankroto įstatymas. Taisyklėse buvo įtvirtinta, kad Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos yra kompetentinga institucija, įgaliota priimti asmenų, siekiančių profesinės kvalifikacijos pripažinimo, formalios kvalifikacijos įrodymus, kitus dokumentus arba informaciją, taip pat gauti tokių asmenų prašymus ir priimti sprendimus dėl šių prašymų ar teikti informaciją kitais jos kompetencijai priskirtais asmens, siekiančio teikti įmonių bankroto / restruktūrizavimo administravimo paslaugas laikinai (vienkartinai) ar įsisteigus Lietuvoje, bankroto / restruktūrizavimo administratoriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo klausimais.

Primintina, kad Įmonių bankroto valdymo departamentas kartu su dar dviem įstaigomis – Audito ir apskaitos tarnyba bei Turto vertinimo priežiūros tarnyba – buvo reorganizuotas nuo 2016-01-01 į naują biudžetinę įstaigąAudito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kuriai perėjo visos minėtų trijų institucijų teisės ir pareigos. Taigi Finansų ministerijai atitinkamai perėjo ir naujosios įstaigos steigėjo funkcijos bei veiklos koordinavimas (t. y. pakito Įmonių bankroto valdymo departamento pavaldumas). Atitinkamai ankstesnieji šio departamento veiklą reguliavę teisės aktai tapo naikintini / keistini.

Šis įsakymas galios neteko nuo 2016-05-26.