Užsienio subjektų registracija privalomųjų atskaitymų mokėtojais

Privalomųjų atskaitymų į Lietuvos Respublikos biudžetą iš pajamų, gautų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką, apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos apraše (patvirtintas Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimu Nr. 1229) nustatyta, kad privalomus atskaitymus turi mokėti naujos mokesčio mokėtojų kategorijos – miško valdytojai fiziniai asmenys bei užsienio valstybėje įsteigtos organizacijos, neturinčios juridinio asmens statuso, bet turinčios civilinį teisnumą pagal tos valstybės įstatymus. Atsižvelgdama į tai, VMI raštu Nr. (32.44-31-3)-RM-3538 paaiškino, kaip turi būti įgyvendinama galimybė užsienio subjektams tapti mokestinių prievolių, susijusių su atskaitymais iš pajamų, gautų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką, vykdytojais.

– Užsienio valstybėje įsteigtos organizacijos, neturinčios juridinio asmens statuso, bet turinčios civilinį teisnumą pagal tos valstybės įstatymus (toliau – UJA), turi pateikti užsienio juridinio asmens įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro FR0227 formą, tačiau šiuo metu tokia galimybė nėra įgyvendinta. Todėl VMI rekomenduoja šiuos UJA registruoti FR0227 formoje užpildant šiuos laukelius:

 • 2 laukelį „Visas pavadinimas“, į jį turi būti įrašomas visas (oficialus) UJA pavadinimas lotyniškais rašmenimis, nurodytas registravimo užsienio valstybėje pažymėjime ar registro išraše;
 • 3 laukelį „Identifikacinis numeris (kodas) užsienio valstybėje“, į jį turi būti įrašomas UJA identifikacinis numeris (kodas), jam suteiktas užsienio valstybės mokesčių mokėtojų registre;
 • 4 laukelį „Buveinės adresas užsienio valstybėje“, į jį turi būti lotyniškais rašmenimis įrašomas užsienio juridinio asmens buveinės adresas užsienio valstybėje, nurodytas jo registravimo užsienio valstybėje pažymėjime ar registro išraše;
 • 5, 6 laukelius, į juos atitinkamai turi būti įrašomi užsienio juridinio asmens buveinės adreso užsienio valstybėje telekomunikacijų rekvizitai (elektroninio pašto adresas, telefono numeris);
 • 7 laukelyje nurodyti, ar asmuo yra ribotos, ar neribotos civilinės atsakomybės;
 • 8 laukelyje turi pažymėti, kad registruojasi pirmą kartą;
 • 9 laukelio požymiai nepildomi;
 • 10, 11 laukeliuose nurodoma, kas atstovauja UJA, ir atitinkamai 12–20 laukeliuose nurodomos atitinkamos atstovaujančio asmens reikšmės;
 • 21–30 laukeliuose nurodomi apskaitą tvarkančio asmens duomenys;
 • 32–34 laukeliuose nurodomi vykdomos veiklos rūšių kodai;
 • 35 laukelyje nurodomas veiklos vykdymo laikotarpis (neribotas ar ribotas). Jeigu veiklos laikotarpis ribotas – nurodomos reikšmės nuo – iki;
 • 38 laukelyje nurodoma, kas pateikė prašymą, taip pat ir šio asmens rekvizitai.

– FR0227 formos A priedas nepildomas. FR0227 formą UJA atstovaujantis asmuo turi pateikti asmeniškai, atvykęs į AVMI. Per Mano VMI FR0227 forma neteikiama, kol neįdiegta programinė įranga. Kartu su užpildyta popierine prašymo forma ir / ar FR0227A, FR0227T formomis UJA (įgalioti asmenys) VMI (jai pareikalavus) turi pateikti registravimo užsienio valstybėje pažymėjimo kopiją ar registro, kuriame saugoma jų byla, išrašą (legalizavus nustatyta tvarka); atstovaujančio asmens dokumentus (jeigu FR0227 formą teikia atstovaujantis asmuo).

– Pateikiami dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba, laikantis bendrinės lietuvių kalbos normų.

Jeigu dokumentai surašyti ne valstybine lietuvių kalba, turi būti pridėti jų vertimai, pasirašyti vertėjo ir patvirtinti jo spaudu.

– UJA turi būti priskiriamas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris, išduodama FR0700 forma.

Registruojant UJA jam priskiriamas naujas mokesčių mokėtojo tipas – 128 užsienio juridinis asmuo identifikavimo tikslais.