Valdymo įmonėms ir finansų maklerio įmonėms netaikomi Lietuvos banko nustatyti principai, susiję su apskaitos politikos keitimu

Lietuvos banko valdyba 2016 m. gegužės 10 d. nutarimu Nr. 03-66 pakeitė Kredito įstaigų, valdymo įmonių ir finansų maklerio įmonių finansinės apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų rinkinių rengimo politikos pagrindinius principus, patvirtintus ankstesniu 1996 m. rugpjūčio 15 d. nutarimu Nr. 230 (Lietuvos banko valdybos 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimo Nr. 03-270 redakcija). Pakeitimais patikslinta šių principų apibrėžtis: šie principai apibrėžia bankų, Centrinės kredito unijos, valdymo įmonių ir finansų maklerio įmonių finansinės apskaitos tvarkymą ir finansinių ataskaitų rinkinių rengimą. Šių principų nuostatos mutatis mutandis taikomos ir Lietuvoje įsteigtiems užsienio bankų, valdymo įmonių, finansų maklerio įmonių filialams. Įmonės, tvarkydamos finansinę apskaitą ir rengdamos finansines ataskaitas, privalo vadovautis Buhalterinės apskaitos įstatymu (atsisakyta įstatymo paskelbimo „Valstybės žiniose“ rekvizitų minėjimo), kitais įstatymais, Vyriausybės ir Lietuvos banko valdybos teisės aktais, apibrėžiančiais finansinės apskaitos tvarkymą ir finansinių ataskaitų sudarymą, ir tarptautiniais apskaitos standartais. Taip pat pakeitimais įtvirtinta, kad valdymo įmonėms ir finansų maklerio įmonėms netaikomi šių principų III skyriaus, išskyrus 10 p., reikalavimai, t. y. netaikomos šios nuostatos:

– Apskaitos politiką per finansinius metus be Lietuvos banko leidimo įmonės gali keisti: finansinių metų pradžioje (I ketvirtį); vykdydamos inspektavimo (patikrinimo) ataskaitoje pateiktus nurodymus šalinti trūkumus.

– Jeigu dėl objektyvių sąlygų apskaitos politika keičiama kitais atvejais, negu paminėta, būtinas Lietuvos banko leidimas. Norėdama gauti leidimą įmonė pateikia Lietuvos bankui prašymą, kuriame nurodo, kokie pakeitimai bus daromi, dėl kokių priežasčių keičiama apskaitos politika, kokią įtaką apskaitos politikos pakeitimas turės įmonės finansinei būklei ir veiklos rezultatams bei jų palyginamumui.

– Apie apskaitos politikos pakeitimus ir papildymus Lietuvos banko Priežiūros tarnybai turi būti pranešta per 5 d. d. po to, kai šiuos pakeitimus ir papildymus patvirtina įmonės valdyba. Lietuvos banko Priežiūros tarnybai pateikiama išsami apskaitos politika su visais pakeitimais ir papildymais. Jei įmonės apskaitos politika buvo pakeista, įmonė taip pat pateikia informaciją apie apskaitos politikos pakeitimų ir papildymų priežastis bei jų įtaką įmonės finansinei būklei, veiklos rezultatams ir jų palyginamumui.

Pakeitimai galioja nuo 2016-05-13.