Valstybės institucijų įgaliotų asmenų atstovavimo įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesuose tvarkos aprašas

Vyriausybė 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1407 patvirtino Valstybės institucijų įgaliotų asmenų atstovavimo įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesuose tvarkos aprašą, kuris reglamentuoja įgaliotų asmenų atstovavimą valstybės institucijoms juridinių asmenų, kuriems taikomas Įmonių bankroto įstatymas, bankroto procesuose ir įgaliotų asmenų atstovavimą valstybės institucijoms juridinių asmenų, kuriems taikomas Įmonių restruktūrizavimo įstatymas, restruktūrizavimo procesuose.

Valstybės institucijai juridinių asmenų bankroto ir restruktūrizavimo procesuose atstovauja fizinis asmuo pagal jam suteiktą įgaliojimą. Atstovaujant valstybės institucijai teismuose, aprašas taikomas tiek, kiek jis neprieštarauja Atstovavimo valstybei ir Vyriausybei teismuose taisyklių, patvirtintų Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 497, nuostatoms.

Įgaliotu atstovu gali būti paskirtas valstybės institucijos valstybės tarnautojas, darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, ar kitas asmuo, turintys aukštąjį išsilavinimą.

Įgaliotu atstovu negali būti paskirtas asmuo, kuris yra bankrutuojančios, bankrutavusios ar restruktūrizuojamos įmonės dalyvis ar dalyvauja įmonės valdymo organuose, arba yra susijęs pirmos eilės giminystės ar svainystės ryšiais su asmenimis, kurie yra bankrutuojančios, bankrutavusios ar restruktūrizuojamos įmonės dalyviai ar dalyvauja įmonės valdymo organuose.

Įgaliotas atstovas, atstovaudamas valstybės institucijai įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesuose, privalo atlikti veiksmus ir priimti sprendimus, kuriems išduotas įgaliojimas; informuoti įgaliojimą suteikusios valstybės institucijos vadovus apie procesų eigą, priimamus nutarimus; dalyvauti kreditorių susirinkimuose; dalyvauti bylas nagrinėjančio teismo posėdžiuose, kai valstybės institucija kviečiama dalyvauti posėdyje kaip kreditorius, jeigu įgaliotas atstovas turi aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą ir kt. Įgaliotas atstovas turi susilaikyti, kai kreditorių susirinkime kitų kreditorių iniciatyva balsuojama tais klausimais, kurių spręsti jis iš anksto neįgaliotas (jeigu tokio įgaliojimo reikia), išskyrus atvejus, kai balsuojama dėl procedūrinių klausimų. Paaiškėjus, kad įgaliotas atstovas nevykdo pareigų, nurodytų išduotame įgaliojime, valstybės institucija privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 d. d., panaikinti jam suteiktą įgaliojimą.

Valstybės institucija, paskyrusi įgaliotą atstovą, per 5 d. d. nuo paskyrimo praneša Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai įgalioto atstovo vardą, pavardę ir pareigas. Valstybės institucija – bankrutuojančios, bankrutavusios ar restruktūrizuojamos įmonės kreditorius privalo kartą per metus apsvarstyti bankroto arba restruktūrizavimo procesų ir atstovavimo įmonėse eigą, rezultatus ir savo išvadas bei pasiūlymus pasibaigus kalendoriniams metams iki kitų metų kovo 1 d. pateikti tarnybai.

Šis aprašas įsigalioja nuo 2016 m. sausio 1 d. Tuo pačiu įsakymu nustatyti ir susiję įgaliojimai bei pavedimai Finansų ministerijai, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai ir Statistikos departamentui priimti tam tikrus teisės aktus, teikti / skelbti atitinkamą informaciją apie procesus ir pan.