Valstybinių šalpos išmokų įstatymo pakeitimai ir naujas Tikslinių kompensacijų įstatymas

Seimas 2016 m. birželio 29 d. įstatymu Nr. XII-2506 pakeitė Valstybinių šalpos išmokų įstatymą, jį išdėstydamas nauja redakcija. Atlikti pakeitimai yra susiję su Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo pakeitimais, kuriais nustatoma, kad netekto darbingumo pensijos dydis tiesiogiai priklausys nuo asmeniui nustatytų netekto darbingumo procentų. Šalpos pensijų neįgaliesiems dydžiai nustatyti remiantis tuo pačiu principu, todėl ir šių pensijų dydžių nustatymo teisinį reguliavimą būtina keisti. Atlikti šie Valstybinių šalpos išmokų įstatymo pakeitimai:

– Šalpos išmokos yra mokamos ne iš ,,Sodros“ biudžeto, bet iš valstybės biudžeto, jos mokamos siekiant užtikrinti minimalias pajamas, todėl ir šių išmokų dydžio matas turi būti ne valstybinė socialinio draudimo bazinė pensija, kaip yra dabar, bet kita bazė. Taigi pakeitimu nustatytas atskiras šalpos išmokų dydžio matas – šalpos pensijų bazė, kurią ateityje tvirtins Vyriausybė atsižvelgdama į valstybės biudžeto galimybes. Jos dydis negali būti mažesnis negu 112 eurų.

– Slaugos bei priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos yra tikslinės išmokos, kuriomis tenkinami neįgaliųjų specialieji poreikiai. Šiuo metu jų skyrimą ir mokėjimą reguliuoja įstatymas, kuriame taip pat numatytas ir šalpos pensijų, šalpos našlaičių pensijų, socialinių pensijų, šalpos kompensacijų mokėjimas. Tikslinės kompensacijos nėra pensinio pobūdžio išmokos, tikslinių kompensacijų ir visų kitų šalpos išmokų paskirtis ir tikslas yra iš esmės skirtingi, todėl jų skyrimą ir mokėjimą nuspręsta reguliuoti atskiru teisės aktu – Tikslinių kompensacijų įstatymu.

– Nustatyti šalpos neįgalumo pensijų dydžiai taip, kad pensijos dydis tiesiogiai priklausys nuo asmeniui nustatytų netekto darbingumo procentų ir pensijų dydžiai išsidėstys kiek galima tolygiau pagal netekto darbingumo procentus.

Galios šios šalpos pensijų rūšys: šalpos neįgalumo pensija, šalpos senatvės pensija, šalpos našlaičių pensija. Pagal šį įstatymą taip pat bus skiriamos ir mokamos šalpos kompensacijos bei mokamos šalpos pensijos už invalidų slaugą namuose, paskirtos iki 2004 m. balandžio 1 d., ir socialinės pensijos, paskirtos iki 1995 m. sausio 1 d.

– Nustatyta, kad šis įstatymas taikomas ES valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės (EEE) susitarimą sudariusių valstybių piliečiams ir jų šeimų nariams, nuolat Lietuvoje gyvenantiems užsieniečiams, Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaravusiems gyvenamąją vietą Lietuvoje, asmenims, kuriems, vadovaujantis ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais, turi būti taikomas šis įstatymas.

Pakeitimai įsigalios nuo 2017 m. sausio 1 d. Savivaldybės administracija be specialaus asmens prašymo priims sprendimą nuo 2017 m. sausio 1 d. atitinkamiems asmenims vietoj iki tol mokėtos šalpos pensijos mokėti šalpos neįgalumo pensiją, kurios dydis iki asmenims nustatyto neįgalumo arba darbingumo lygio termino pabaigos yra lygus iki tol mokėtai šalpos pensijai.

Atsižvelgdamas į pakitusią Valstybinių šalpos išmokų įstatymo reguliavimo sritį (atsisakyta tikslinių kompensacijų skyrimą ir mokėjimą reguliuojančių nuostatų), Seimas 2016 m. birželio 29 d. priėmė Tikslinių kompensacijų įstatymą Nr. XII-2507, kuris parengtas kaip įgyvendinamasis teisės aktas, į jį perkeliant neįgalių asmenų specialiuosius poreikius tenkinančių finansinių pagalbos priemonių reguliavimą. Tikslinių kompensacijų įstatymas numato:

Tikslinių kompensacijų finansavimo šaltinį, teisę į šias išmokas turinčius asmenis, tikslinių kompensacijų dydžius, tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo sąlygas ir tvarką. Pagal jį taip pat mokamos iki šio įstatymo įsigaliojimo paskirtos ir mokėtos slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos ir tikslinis priedas.

– Nustatytas tikslinių kompensacijų dydžio matas – tikslinių kompensacijų bazė. Jos dydis negali būti mažesnis negu 112 eurų. Tikslinės kompensacijos mokamos iš valstybės biudžeto lėšų.

Įstatymas taikomas ES valstybių piliečiams, Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaravusiems gyvenamąją vietą Lietuvoje, asmenims, kuriems, vadovaujantis ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais, turi būti taikomas šis įstatymas, ir nuolat Lietuvoje gyvenantiems užsienio valstybių, išskyrus ES valstybes, piliečiams bei asmenims be pilietybės.

– Asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, skiriama ir mokama slaugos išlaidų tikslinė kompensacija. Asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, ir vaikams, kuriems nustatytas sunkus arba vidutinis neįgalumo lygis, skiriama ir mokama priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija. Asmenims, tuo pačiu metu turintiems teisę gauti slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, skiriama ir mokama didesnė tikslinė kompensacija.

Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija yra 2,5 tikslinių kompensacijų bazės dydžio. Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija yra dviejų dydžių: asmenims, netekusiems 75–100 proc. darbingumo, ir vaikams, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis, – 1 tikslinių kompensacijų bazės dydžio; asmenims, netekusiems 60–70 proc. darbingumo, vaikams, kuriems nustatytas vidutinis neįgalumo lygis, ir asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, – 0,5 tikslinių kompensacijų bazės dydžio.

Tikslines kompensacijas skiria ir moka savivaldybių administracijos. Jos skiriamos asmenų, turinčių teisę gauti šias išmokas, arba jų globėjų ar rūpintojų prašymu. Tikslinės kompensacijos 18 m. nesukakusiems asmenims skiriamos jų tėvų (įtėvių), globėjų ar rūpintojų prašymu.

Tikslinės kompensacijos asmenims, gyvenantiems ar slaugomiems (prižiūrimiems) stacionariose socialinės globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose, neskiriamos ir nemokamos. Kai šie asmenys laikinai ar visam laikui išvyksta iš šių įstaigų, šios kompensacijos skiriamos, o paskirtosios pradedamos mokėti nuo kitos dienos po to, kai jie išvyko iš šių įstaigų.

Šis įstatymas įsigalios nuo 2017 m. sausio 1 d. Asmenims, kuriems paskirtų slaugos arba priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų mokėjimas jiems sukakus senatvės pensijos amžių, bet nenustačius specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio, buvo pratęstas iki gyvos galvos, šios išmokos mokamos iki šio įstatymo įsigaliojimo nustatyta tvarka.

 Taip pat Seimas 2016 m. birželio 29 d. įstatymu Nr. XII-2516 pakeitė Socialinės apsaugos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymą, jame, be kitų pakeitimų, papildydamas socialinės apsaugos išmokų atskaitos rodiklių sąrašą. Nustatyta, kad nuo 2017 m., be ankstesnių rodiklių, bus taikomi ir šie rodikliai: šalpos pensijų bazėrodiklis šalpos išmokų dydžiams, kurie siejami su šalpos pensijų baze, apibrėžti ir apskaičiuoti; tikslinių kompensacijų bazėrodiklis slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų dydžiams apibrėžti ir apskaičiuoti. Šiuos dydžius tvirtins Vyriausybė.