Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų pakeitimo apžvalga

2017 m. kovo 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. 1156 „Dėl valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“, o jis įsigaliojo šių metų kovo 4 d.

Šiuo pakeitimu aptariamas Vyriausybės nutarimas buvo suderintas su Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo struktūriniais pakeitimais. Taip pat šiuo pakeitimu nustatyta, kad asmuo (kartu su prašymu skirti pensiją) teritoriniam socialinio draudimo skyriui turi pateikti teisę gyventi Lietuvos Respublikoje suteikiantį dokumentą, išduotą Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka (jeigu toks dokumentas asmeniui išduotas). Taip pat nuo šių metų kovo 4 d. asmuo, teikdamas prašymą dėl atitinkamos pensijos skyrimo neturės pateikti duomenų (dokumentų), būtinų atitinkamos rūšies pensijai skirti, jeigu tokie duomenys ar dokumentai yra atitinkamuose valstybės ar žinybiniuose registruose, valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose arba socialinio draudimo skyrius šiuos duomenis (dokumentus) pagal duomenų teikimo sutartis gauna tiesiogiai iš atitinkamų institucijų ar įstaigų. Atkreiptinas dėmesys, kad asmens kartu su prašymu skirti atitinkamos rūšies pensiją teikiamos dokumentų kopijos privalės būti patvirtintos dokumentą išdavusios Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės institucijos, notaro ar kito asmens, įgalioto atlikti notarinius veiksmus, arba konsulinio pareigūno, arba kito kompetentingo užsienio valstybės pareigūno, arba teikiančių institucijų ar įstaigų administracijų darbuotojų, įgaliotų tvirtinti dokumentų kopijų tikrumą.