Vartotojų teisių informacinės sistemos diegimas

Seimas 2015 m. gruodžio 22 d. įstatymu Nr. XII-2212 pakeitė Vartotojų teisių apsaugos įstatymą, siekdamas sukurti veiksmingą vartotojų teisių apsaugos stebėsenos sistemą, užtikrinti vartotojų prašymų ir skundų bei atsakymų į juos pateikimą pagal „vieno langelio“ principą ir sudaryti sąlygas vartotojų teisių apsaugą įgyvendinančioms institucijoms operatyviai keistis duomenimis ir informacija, taip pat teikti modernias vartotojų teisių pažeidimų prevencijos elektronines paslaugas.

Atliktais pakeitimais įstatymas papildytas straipsniu, skirtu Vartotojų teisių informacinei sistemai (VTIS). Ši sistema yra valstybės informacinė sistema, per kurią vartotojai elektroniniu būdu gali pateikti prašymus ir skundus, o valstybės ir savivaldybių institucijos, įgyvendinančios savo funkcijas vartotojų teisių apsaugos srityje, Vyriausybės nustatyta tvarka priima šiuos prašymus ir skundus ir pateikia atsakymus į juos bei savo sprendimus, taip pat teikia vartotojų teisių pažeidimo prevenciją užtikrinančias elektronines paslaugas ir informaciją apie vartotojų teisių apsaugą. Ši nuostata įsigalios nuo 2016 m. kovo 1 d.

VTIS įdiegimas finansuojamas ES fondų lėšomis, todėl papildomų lėšų iš valstybės biudžeto nenumatoma. Pradėjus veikti VTIS funkcionalumams, turėtų būti užtikrintos galimybės:

vartotojams paduoti bet kokio pobūdžio prašymus ir skundus, įskaitant ir prašymą dėl vartotojų ginčo sprendimo ne teismo tvarka, toms valstybės ir savivaldybės institucijoms, kurios taip pat prisijungusios prie VTIS. Vartotojas galės pasirinkti VTIS, kaip vieną iš alternatyvių būdų spręsti jo problemą ar ginčą. Tarnyba, naudodamasi VTIS sukauptais duomenimis apie vartotojų teisių apsaugą, taip pat galės operatyviai ir be didesnių sąnaudų pateikti Europos Komisijos reikalaujamą informaciją;

– vartotojams bei ūkio subjektams per VTIS bus teikiama standartizuota, aktuali, su vartotojų teisių prevencija susijusi informacija bei teikiama elektroninių paklausimų paslauga, leisianti pateikti užklausas institucijoms, atsakingoms už atitinkamą su vartotojų teisių apsauga susijusią sritį, per centralizuotą sistemą. Ši paslauga leis plėsti vartotojų bei ūkio subjektų žinias vartotojų teisių apsaugos srityje, ugdyti vartotojų sąmoningumą ir padarys informaciją kur kas prieinamesnę;

– teikti prevencinę elektroninę paslaugą – ūkio subjektų vykdomos veiklos atitikties vartotojų teisių apsaugos reikalavimams vertinimas ir patikimumo ženklo ūkio subjektui suteikimas. Tai leis efektyviai informuoti vartotojus apie vartotojų teisių apsaugos standartų besilaikančius ūkio subjektus ir bus kaip skatinamoji priemonė ūkio subjektams laikytis vartotojų teisių apsaugos reikalavimų.