Verslo apskaitos standartų pakeitimai dėl užsienio valiutų kurso

Vadovaujantis Buhalterinės apskaitos įstatymo pakeitimais, įsigaliojusiais nuo 2015 m. sausio 1 d., ūkio subjektų apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant eurą, o prireikus – ir eurą, ir užsienio valiutą. Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar rezultatų įforminimas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojami į eurus pagal Europos centrinio banko paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutos santykio Europos centrinis bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip. Atsižvelgdamas į šias nuostatas, Audito ir apskaitos tarnybos direktorius priėmė keletą įsakymų, kuriais pakeitė anksčiau priimtus verslo apskaitos standartus (VAS), siekdamas juos suderinti su įvykusiais pakeitimais, įvedus naują valiutą eurą. Taigi nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo šie patikslinimai:

 

Audito ir apskaitos tarnybos direktorius:

– 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. VAS-34 pakeitė 22-ąjį VAS „Užsienio valiutos kurso pasikeitimas“, patvirtintą viešosios įstaigos Apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1. Pakeistas šiame standarte pateiktas sąvokos „valiutos kursas“ apibrėžimas, įvardijant bendrąją ES valiutą eurą: valiutos kursas – apskaitoje taikomas euro ir užsienio valiutos santykis, nustatytas vadovaujantis Buhalterinės apskaitos įstatymu. Naujasis apibrėžimas įsigaliojo nuo 2015 m. sausio 1 d.

Minėtas 22-asis standartas skirtas nustatyti įmonės sandorių užsienio valiuta bei užsienyje veikiančių kontroliuojamų ir asocijuotų įmonių veiklos rezultatų apskaitos bei valiutų kursų pokyčių pateikimo finansinėje atskaitomybėje tvarkai. Jis taikomas sandorių užsienio valiuta apskaitai; perskaičiuojant užsienyje veikiančių kontroliuojamų ir asocijuotų įmonių finansinę atskaitomybę konsoliduojant ir investicijų apskaitai taikant nuosavybės metodą. Standartas netaikomas: apsidraudimo sandorių užsienio valiuta apskaitai; perskaičiuojant finansinės atskaitomybės rodiklius kita valiuta dėl vartotojų patogumo.

 

– 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. VAS-33 pakeitė 9-ąjį VAS „Atsargos“, patvirtintą viešosios įstaigos Apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo“. Šis VAS nustato atsargų įsigijimo savikainos nustatymo, sunaudotų (parduotų) atsargų ir jų likučių įkainojimo, apskaitos ir pateikimo finansinėse ataskaitose tvarką. Standartas netaikomas įtraukiant į apskaitą: nebaigtus darbus pagal statybos rangos sutartis, tarp jų paslaugas, kurios tiesiogiai susijusios su statybos rangos sutartimis; finansinį turtą; biologinį turtą, susijusį su žemės ūkio veikla; mineralines iškasenas.

Pakeitimais įtvirtinta, kad atsargos, įsigytos užsienio valiuta, apskaitoje registruojamos finansinių ataskaitų valiuta, taikant pirkimo dieną galiojusį apskaitoje taikomą euro ir užsienio valiutos santykį, nustatytą vadovaujantis Buhalterinės apskaitos įstatymu (toliau – užsienio valiutos kursas). Atsargos, kurių grynoji galimo realizavimo vertė nustatyta užsienio valiuta, turi būti parodytos taikant grynosios galimo realizavimo vertės nustatymo metu galiojusį užsienio valiutos kursą.

 

– 2014 m. gruodžio18 d. įsakymu Nr. VAS-35 pakeitė 2012 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. VAS-18 patvirtintą 38-ąjį VAS „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos“, siekdamas pasirengti euro įvedimui. Pakeitimais įtvirtinta, kad sandoris, sudarytas užsienio valiuta, pirminio pripažinimo metu įvertinamas ir apskaitoje registruojamas finansinių ataskaitų valiuta, taikant sandorio dieną galiojusį apskaitoje taikomą euro ir užsienio valiutos santykį, nustatytą vadovaujantis Buhalterinės apskaitos įstatymu (toliau – užsienio valiutos kursas). Sudarant finansines ataskaitas, pinigai užsienio valiuta, kitas finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai, pagal kuriuos bus gauta ar sumokėta fiksuota ar aiškiai nustatoma užsienio valiutos suma, įvertinami finansinių ataskaitų valiuta, taikant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną galiojusį užsienio valiutos kursą. Užsienio valiutų kursų pokyčiai, atsiradę atliekant valiutines operacijas ir sudarant finansines ataskaitas, pripažįstami ataskaitinio laikotarpio, per kurį jie susidarė, finansinės ir investicinės veiklos pajamomis arba sąnaudomis.