Vienkartinių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašo patikslinimai

Vyriausybė 2015 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 200 pakeitė ankstesnį 2002 m. liepos 19 nutarimą Nr. 1167 „Dėl Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Atnaujintos nuorodos į kitus teisės aktus pagal galiojančias teisinės technikos taisykles, taip pat patikslinti straipsniai, į kuriuos nukreipiama, siekiant keičiamo nutarimo nuostatas suderinti su kitais teisės aktais – Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutu. Kadangi nuo 2015 m. kovo 1 d. įsigalios 2014 m. gruodžio 16 d. įstatymu Nr. XII-1447 priimtas naujos redakcijos statutas, kuriame keičiamas straipsnių išdėstymas, atitinkamai kyla būtinybė pakeisti Vyriausybės nutarimą Nr. 1167, jame įtvirtinant blanketines nuostatas pagal aktualią numeraciją. Šie daugiau techninio pobūdžio pakeitimai įsigaliojo nuo 2015 m. kovo 1 d.

Primintina, kad vienkartinė piniginė išmoka valstybės tarnautojui gali būti skiriama už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą ir (ar) pavyzdingą tarnybą šiais atvejais:

  • labai gerai ar gerai įvertinus valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą kalendoriniais metais;
  • valstybės tarnautojams atlikus vienkartines ypatingos svarbos užduotis;
  • įstatymo nustatytų švenčių progomis;
  • valstybės tarnautojų gyvenimo ir darbo metų jubiliejinių sukakčių progomis;
  • valstybės tarnautojams įgijus teisę gauti valstybinę socialinio draudimo pensiją arba pareigūnų ir karių valstybinę pensiją ir savo noru atsistatydinus iš valstybės tarnautojo pareigų arba atleidus juos iš pareigų dėl amžiaus ar tarnybos pratęsimo termino pabaigos.

Kiekvienu anksčiau nurodytu atveju vienkartinė piniginė išmoka gali būti skiriama ne daugiau kaip kartą per metus ir negali viršyti 100 proc. nustatytosios valstybės tarnautojo pareiginės algos. Statutiniams valstybės tarnautojams vienkartinės piniginės išmokos dydį nustato jų tarnybą reguliuojantys statutai ar Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymas, o šio nutarimo nuostatos taikomos tik subsidiariai.