Viešojo sektoriaus apskaitos taisyklių pakeitimai

Finansų ministras 2014 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 1K-464 pakeitė 23-iojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartą (VSAFAS) „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“, patvirtintą 2008 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1K-213. Šis standartas taikomas viešojo sektoriaus subjektui, rengiančiam žemesniojo lygio atskirų tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį. Tarpinių finansinių ataskaitų sudarymo reikalavimai yra tokie patys, kaip nustatyta 2-ajame VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ ir 3-iajame VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“. Pakeitimu patikslinta nuostata, jog viešojo sektoriaus subjektai savo tarpines finansines ataskaitas teikia už viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio parengimą atsakingam viešojo sektoriaus subjektui ne vėliau kaip per 50 kalendorinių dienų (anksčiau buvo įtvirtintas 45 dienų terminas) pasibaigus tarpiniam ataskaitiniam laikotarpiui.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys, rengiamas pagal šį standartą, gali būti neteikiamas už 2015 m. pirmąjį ketvirtį.

 

Finansų ministras 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 1K-461 patvirtino Išteklių fondų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudarymo taisykles, kurios nustato išteklių fondų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudarymo tikslus, išteklių fondų biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo, formos ir turinio reikalavimus. Taisyklės taikomos sudarant šių valstybės išteklių fondų: Garantinio fondo, Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo, Privatizavimo fondo, Rezervinio (stabilizavimo) fondo – metines biudžeto vykdymo ataskaitas, taip pat jas taikyti rekomenduojama sudarant ir kitų valstybės ir savivaldybių išteklių fondų metines biudžeto vykdymo ataskaitas.

Išteklių fondų biudžeto vykdymo ataskaitose rodomos pinigų, gautų ir išmokėtų per ataskaitinius metus, sumos (į ataskaitinių metų ataskaitas įskaitomos sumos, kurių mokėjimo pavedimų įvykdymo pradžia – iki tų metų gruodžio 31 d.), įvertinus užbaigiamųjų apyvartų, kai į išteklių fondų sąskaitas grąžinamos nepanaudotos metinio ataskaitinio laikotarpio lėšos, poveikį.

Išteklių fondo lėšų sąmatos vykdymo ataskaitos formos pavyzdys nustatytas taisyklių priede.

Išteklių fondo administratorius arba valdytojas, vadovaudamasis taisyklėmis ir atsižvelgdamas į administruojamo išteklių fondo specifiką ir į konkretaus išteklių fondo veiklą reglamentuojančius teisės aktus, pasitvirtina išteklių fondo lėšų sąmatos vykdymo ataskaitos formą.

Šios taisyklės taikomos biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniams, sudaromiems už 2014 m. ir vėlesnius ataskaitinius laikotarpius.