VMI apie Naftos ir dujų išteklių mokesčio įstatymo pakeitimus

VMI raštu Nr. (32.42-31-1)RM-415 informavo apie nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusius Naftos ir dujų išteklių mokesčio įstatymo Nr. I-2944 pakeitimus. Šis įstatymas pavadintas naujai – Angliavandenilių išteklių mokesčio įstatymas. Pagrindiniai pakeitimai:

– naujajame įstatyme vartojamos sąvokos „išsklaidytieji angliavandeniliai“ ir „tradiciniai angliavandeniliai“ suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Žemės gelmių įstatyme. Pastarajame įtvirtinta, kad išsklaidytieji angliavandeniliai – angliavandeniliai, esantys mažai laidžiose, pirminėse nuosėdinėse uolienose ir nesusitelkę į tradicinius telkinius; tradiciniai angliavandeniliai – angliavandeniliai, susitelkę gamtinėse kaupavietėse poringose, plyšiuotose uolienose (tradiciniuose telkiniuose);

pakeisti baziniai mokesčio tarifai tradiciniams naftos ir dujų ištekliams ir nustatytas naujas bazinis mokesčio tarifas išsklaidytiesiems angliavandeniliams. Angliavandenilių išteklių mokestis bus skaičiuojamas taikant nustatyto dydžio mokesčio tarifą nuo angliavandenilių naftos ir dujų išteklių kainos už kubinį metrą gavybos vietoje. Tradiciniams angliavandenilių ištekliams atsisakyta bazinio mokesčio tarifo diferencijavimo pagal gavybos vietą ir metinę gavybos iš telkinio apimtį, nustatant vieną bazinį mokesčio tarifą tradiciniams angliavandeniliams – 12 proc. (vietoj anksčiau taikyto bazinio mokesčio tarifo nuo 2 iki 20 proc. – sausumos telkiniams ir nuo 2 iki 16 proc. – jūros telkiniams) ir kitą išsklaidytiesiems angliavandeniliams – 15 proc. Yra išimčių: išsklaidytiesiems angliavandeniliams 3 m. nuo leidimo naudoti išsklaidytųjų angliavandenilių išteklius išdavimo dienos, bet ne ilgiau kaip iki 2020 m. sausio 1 d., taikomas 1 proc. bazinis mokesčio tarifas. Pasibaigus 3 m., kitą dieną pradedamas taikyti 15 proc. mokesčio tarifas;

angliavandenilių išteklių mokestis mokamas už faktinį išgautų išteklių kiekį, taikant bazinį mokesčio tarifą, kuris nesiejamas su metine gavybos iš telkinio apimtimi;

įtvirtinta nauja Angliavandenilių išteklių mokesčio įskaitymo tvarka: 90 proc. mokesčio įskaitoma į valstybės biudžetą, 10 proc. – į savivaldybės, kurios teritorijoje išgaunami ištekliai, biudžetą;

– angliavandenilių išteklių mokesčio mokestinis laikotarpis yra kalendorinis ketvirtis. Angliavandenilių išteklių mokesčio deklaracijos forma privalės būti pateikta ne vėliau kaip iki kito kalendorinio ketvirčio pirmojo mėnesio 20 d., o mokestis sumokėtas ne vėliau kaip iki kito kalendorinio ketvirčio pirmojo mėnesio 25 d.