VMI atnaujino Pelno mokesčio įstatymo komentarą apie apskaitos dokumentų pasirašymo prievolę

VMI raštu Nr. RM-5146 informavo apie atnaujintą Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) 11 str. „Apmokestinamasis pelnas“ 4 d. komentarą (apibendrintą paaiškinimą). Šioje PMĮ nuostatoje įtvirtinta, kad išlaidos, kurių pagrindu pripažįstamos sąnaudos, gali būti grindžiamos tik juridinę galią turinčiais dokumentais, kurie privalo turėti visus buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nustatytus privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus. Be šių rekvizitų, išlaidas, kurių pagrindu pripažįstamos sąnaudos, pagrindžiančiuose dokumentuose privalo būti nurodyti ir kiti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyti papildomi rekvizitai.
Komentare paaiškinama, kad išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis pagal sąskaitą faktūrą, jeigu joje, be Buhalterinės apskaitos įstatymo (BAĮ) 13 str. 1 d. nustatytų privalomų apskaitos dokumentų rekvizitų, yra nurodyti papildomi apskaitos dokumentų rekvizitai pagal Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisykles, patvirtintas 2002 m. gegužės 29 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 780 (atnaujintame komentare nebeliko teisės aktų paskelbimo „Valstybės žiniose“ rekvizitų minėjimo).

Komentare atnaujinti paaiškinimai dėl apskaitos dokumentų pasirašymo prievolės reguliavimo pokyčių: atkreiptas dėmesys, kad pagal BAĮ 13 str. 8 d. nuostatas, galiojusias iki 2015 m. gruodžio 31 d., sąskaitas faktūras privaloma pasirašyti, o nuo 2016 m. sausio 1 d. sąskaitos faktūros pripažįstamos juridinę galią turinčiais dokumentais be asmens (-ų), kuris (-ie) turi teisę surašyti ir pasirašyti, parašo (-ų).

Iki 2015 m. gruodžio 31 d. elektroniniu paštu arba faksu gauta sąskaita faktūra neturi juridinės galios ir išlaidos pagal tokiu būdu gautas sąskaitas faktūras negali būti pripažįstamos leidžiamais atskaitymais.

Nuo 2016 m. sausio 1 d. išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis pagal pardavėjo išrašytą ir pirkėjui elektroniniu paštu Word, PDF ar kitu formatu perduotą sąskaitą faktūrą, jeigu tokioje pirkėjo sąskaitoje faktūroje yra nurodyti anksčiau minėti sąskaitai faktūrai privalomi rekvizitai. Pirkėjas negali išlaidų pripažinti leidžiamais atskaitymais pagal faksu, kai faksas gautas popierine forma, gautą sąskaitą faktūrą, nes faksu gauta sąskaita faktūra yra laikoma neoriginaliu dokumentu, t. y. kopija.

Plačiau COUNT LINE seminare