VMI trumpai apie ankstesnius Pelno mokesčio įstatymo pakeitimus

VMI informavo, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) 2 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XII-1466. Šio įstatymo pakeitimais įtvirtinta, kad iš pajamų negali būti atskaitomos sąnaudos, patirtos darant Baudžiamojo kodekso uždraustą veiką, įskaitant kyšius. Taip pat numatyta, kad kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Mokesčių administravimo įstatyme, Civiliniame kodekse, Baudžiamajame kodekse ir Kino įstatyme, kiek tai neprieštarauja šiam įstatymui (išskyrus Civilinio kodekso įsakmiai nurodytus atvejus).